ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ


01

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι έννοιες άνθρωπος, συνεργάτης και ομάδα βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα των αξιών που χαρακτηρίζουν μια σύγχρονη, ανταγωνιστική επιχείρηση. Μέσα από τη συνεργασία οι στόχοι επιτυγχάνονται, οι δεσμοί δυναμώνουν, η ψυχολογία ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι πρωταρχικό ζητούμενο για κάθε δυναμική, αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
02

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Στην εποχή που διανύουμε είναι πολύ σημαντικό ο ελεύθερος επαγγελματίας να είναι προστατευμένος από τους κινδύνους ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν εξαιτίας της άσκησης του επαγγέλματός του.
Υποχρεωτική από τον Νόμο, η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, για ορισμένα επαγγέλματα όπως αυτό του Ασφαλιστικού Συμβούλου και προαιρετική για όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα όπως αυτό των Στελεχών Επιχείρησης, του Ιατρού, του Λογιστή / Φοροτεχνικού, του Δικηγόρου, του Φαρμακοποιού, του Τεχνικού Ασφαλείας, του Ηλεκτρολόγου, του Υδραυλικού και πολλών άλλων επαγγελματιών.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
03

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εξασφαλίστε τα Ηλεκτρονικά Συστήματα της Επιχείρησής σας, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα, φωτοτυπικά, ιατρικά μηχανήματα κ.α., κατά Παντός Κινδύνου, έναντι απρόβλεπτων και αιφνίδιων ζημιών.
Προστατέψετε και τα Μηχανήματα της Επιχείρησής σας ανεξαρτήτως του είδους αυτής.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
07

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΡΓΩΝ

Διαθέτοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία ετών και πολυετή πείρα στον κλάδο των τεχνικών ασφαλίσεων εξασφαλίζουμε Πολιτικούς Μηχανικούς και Συναρμολογητές Έργων έναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο , ξαφνικές και αιφνίδιες ζημιές που θα συμβούν κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός έργου.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
08

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Με την ασφάλιση αυτή καλύπτουμε τα μηχανήματα ενός εργοταξίου είτε αυτά είναι σταθερά είτε κινητά είτε αυτοκινούμενα σε συνθήκες Λειτουργίας ή Αδράνειας εντός του εργοταξίου όπου είναι αποθηκευμένα ή κατά τη διάρκεια αποσυναρμολόγησης ή συναρμολόγησης τους για λόγους συντήρησης.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
09

MANAGEMENT GUARD
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Το Management Guard είναι ένα πολυασφαλιστήριο που προσφέρει προστασία σε επιχειρήσεις και στα στελέχη τους. Κύριος άξονας της κάλυψης είναι, τόσο η ευθύνη της επιχείρησης, ως νομικό πρόσωπο, όσο και αυτή των στελεχών της, έναντι απαιτήσεων για την πρόκληση ζημίας σε τρίτους εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων.
Απευθύνεται σε όλες τις μη εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν κύκλο εργασιών μέχρι €100.000.000 και δεν έχουν δραστηριότητα στη Βόρεια Αμερική.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ